Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-09-2020

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Stichting de Kinderen, gevestigd te Oisterwijk aan de Molenbaan 2 te Oisterwijk.

Telefoon: 06 – 48 17 33 60

E-mail: info@stichtingdekinderen.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door stichting de Kinderen

Stichting de Kinderen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf en uw kind, dat zijn de gegevens die u aan ons verstrekt via de website (contactformulier), email, per post, telefoon en app.

Stichting de Kinderen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • NAW-gegevens
  • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Informatie over thuissituatie/ ziekte/ gezinssamenstelling
  • Inhoud van communicatie zoals e-mails, uitnodigingen

Stichting de Kinderen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • Het onderhouden van contact en voor het maken van afspraken rondom de activiteiten
  • Het verrichten van administratieve handelingen
  • Het verlenen van begeleiding met de juiste achtergrondinformatie over thuissituatie
  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

In het kader van haar dienstverlening kan Stichting de Kinderen persoonsgegevens uitwisselen, dit slechts bij calamiteiten tijdens de activiteiten. Verder zal Stichting de Kinderen onder geen enkele voorwaarde persoonsgegevens verstrekken aan andere bedrijven of instellingen.

Foto en videomateriaal

Stichting de Kinderen zal voor het plaatsen van foto- en/of videomateriaal altijd schriftelijk toestemming vragen bij de ouder(s) van de deelnemende kinderen alvorens het beeldmateriaal te plaatsen op website en/of social media. Zonder persoonlijke toestemming zal er onder geen enkele voorwaarde beeldmateriaal geplaatst worden.

Donateurs

Omdat we voor ons werk geen subsidie ontvangen, zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties. Zonder schriftelijke toestemming zal er onder geen enkele voorwaarden een naam en/of logo genoemd/ geplaatst worden van de donateur. Tevens kan de donateur zich altijd afmelden zodat de vermelding van de website wordt gehaald.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Stichting de Kinderen zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Stichting de Kinderen passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten

U heeft het recht om Stichting de Kinderen een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u Stichting de Kinderen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Stichting de Kinderen , t.a.v. mevrouw A. Verhoeven
Adres: Molenbaan 2, 5063 PA te Oisterwijk
e-mail: info@stichtingdekinderen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting de Kinderen, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-09-2020.

Stichting de Kinderen kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website www.stichtingdekinderen.nl gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.